ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥

Saadh Sangat Ji,

Please find below another shabad from the recent Anand Kaaraj at GNG, again kirtan seva was recited by Bibi Manjit Kaur.

slok mÚ 5 ]


ausqiq inMdw nwnk jI mY hB v\weI CoiVAw hBu ikJu iqAwgI ]


hBy swk kUVwvy ifTy qau plY qYfY lwgI ]1]

salok ma 5 ||


o
usathath ni(n)dhaa naanak jee mai habh van(j)aaee shhorriaa habh kijh thiaagee ||


habh
ae saak koorraavae ddit(h)ae tho palai thaiddai laagee ||1||


 

Salok, Fifth Mehla:


I have totally discarded praise and slander, O Nanak; I have forsaken and abandoned everything.


I have seen that all relationships are false, and so I have grasped hold of the hem of Your robe, Lord. ||1||